Pravidlá

 

Pravidlá SMS súťaže  “ Film“ !

(ďalej len „SMS súťaž“)

 

 

 1. SMS súťaž

 

 1. SMS súťaž je spotrebiteľskou propagačnou súťažou organizovanou za účelom podpory televíznych programových služieb vysielateľa, spoločnosti MAC TV s.r.o., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 00 618 322, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 29871/B (ďalej len „MAC TV“) (a to programovú službu: „JOJ“). SMS súťaž technicky pre organizátora - spoločnosť Slovenská produkčná, a.s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 35 843 624, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3006/B (ďalej len „Organizátor“) zabezpečuje spoločnosť MegaVox, s.r.o., so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 35 799 676, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sro, vložka číslo 22840/B ako technický správca (ďalej len „Spoločnosť“).

 

 1. SMS súťaž prebieha odoslaním „sms správy“ (alebo tiež „SMS hlasu“ ) na Premium číslo uvedené vo vysielaní, cena spätnej SMS je 1,60 € vrátane DPH. Spoločnosť uvedie všetky povinné údaje o cene, spôsobe prevádzkovania SMS súťaže v rámci reklamných spotov a na joj.sk, film.joj.sk najmä je vždy povinná prezentovať údaj o cene za odoslanú sms.

 

 1. SMS súťaž prebieha prostredníctvom zaslania správnej odpovede na súťažnú otázku zverejnenú vo vysielaní televíznych programových služieb „JOJ“, sms správou v tvare „A“ alebo „B“, zo SIM karty aktivovanej na území Slovenskej republiky. Začiatok SMS súťaže je dňa 20.11.2017 od 00:00:01 hod. a SMS súťaž prebieha do 20.11.2017 do 23:59:59 hod.  

 

 1. Číslo, na ktoré sa zasielajú SMS správy je 7505 sprístupnené v sieťach mobilných operátorov Slovak Telekom, Orange a Telefonica O2.

 

 1. Do žrebovania o finančnú výhru 500,- €, prípadne iné finančné alebo vecné výhry podľa rozhodnutia Organizátora, budú zaradené len správne odpovede na súťažnú otázku, odvysielanú v reklamných spotoch.

 

 

 1. Za správnu odpoveď získa divák 1 až 15 žrebov podľa otázky, ktorú zodpovie.
  Za nesprávnu odpoveď divák nezíska žiadny žreb. Koľko žrebov divák na telefónnom čísle získa, toľko krát bude v žrebovaní za daný deň.

 

 

 1. Účastníci zapojení do SMS súťaže súhlasia so zasielaním marketingových informácií Spoločnosti , Organizátora a MAC TV na telefónne číslo, z ktorého bol zaslaný hlas v súlade s ustanovením § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. V prípade, ak si účastník neželá zasielanie akejkoľvek marketingovej komunikácie zo strany Spoločnosti, Organizátora a MAC TV môže informovať o odmietnutí použitia jeho telefónneho čísla zaslaním e-mailovej správy na adresu:  marketing@joj.sk

 

 1. SMS súťaže sa nemôže zúčastniť fyzická osoba, ktorá nedovŕšila vek 18 rokov, nie je občanom Slovenskej republiky alebo občanom členského štátu EU s trvalým pobytom v Slovenskej republike. Ďalej sa SMS súťaže nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovno – právnom, občiansko – právnom, obchodno – právnom, alebo inom právnom vzťahu k Organizátorovi, MAC TV a Spoločnosti.

 

 

 1. Žrebovanie výhier

 

 1. Zaslaním SMS správy so správnou odpoveďou na položenú otázku sa účastník zúčastňuje SMS súťaže o finančnú výhru 500 €. Do žrebovania budú zaradené všetky správne odpovede a žrebovať sa bude zo všetkých správnych odpovedí. Táto súťaž a ani žrebovanie výhercov nie je hazardnou hrou a predstavuje spotrebiteľskú propagačnú súťaž v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov.

 

 1. Žrebovanie výhercu realizuje Organizátor dňa 21.11.2017 a výherca bude zverejnení na web stránke joj.sk a film.joj.sk

 

 1. V priebehu žrebovania sú žrebované telefónne čísla účastníkov, ktorí správne odpovedali na otázku, pričom v prípade ak je prvá vyžrebovaná osoba nedostupná, a nepodarí sa s ňou spojiť do 4 zazvonení, pokúša sa organizátor následne spojiť s druhou a následne s treťou vyžrebovanou osobou (náhradníkmi).

 

 1. Vyžrebovaná osoba oznámi Organizátorovi svoje meno, priezvisko, a adresu, prípadne tiež číslo účtu, pre potreby doručenia výhry.

 

 1. Zaslanie výhry nasleduje najneskôr do 60 dní od vyžrebovania výhercu žrebovania a to bezhotovostným prevodom na bankový účet uvedený výhercom, najneskôr do 180 dní odo dňa skončenia súťaže. Výherca stráca nárok na výhru, v prípade ak neuhradí riadne a včas svoje záväzky voči operátorovi za telekomunikačné služby prostredníctvom ktorých sa zapojil do SMS súťaže. V prípade iných vecných výhier podľa rozhodnutia Organizátora, Organizátor po dohode s výhercom zabezpečí zaslanie výhry výhercovi spôsobom podľa rozhodnutia Organizátora.

 

 1. Finančné výhry v SMS súťaži sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Organizátor vykoná v prípade finančnej výhry zrážku dane, výhercovi zasiela výhru už po zrazení dane. Výška výhry sa v týchto pravidlách uvádza pred zrazením príslušnej dane. Organizátor v prípade zrazenia daní, zasiela výhercovi  výhru už po zdanení. V prípade vecnej výhry výherca  berie na vedomie, že má povinnosť postupovať podľa vyššie uvedeného zákona.

 

 1. Účasťou v súťaži dáva účastník v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas MAC TV a Organizátorovi so spracovaním svojich údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo, na ďalšie marketingové účely (t. j. ponúkanie produktov a služieb) Organizátora  a MAC TV s.r.o. na dobu neurčitú, ako i na zaslanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov. Účastník zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby oznámené osobné údaje boli použité v plnom rozsahu na vyššie uvedené účely a spracovávané i prostredníctvom tretích osôb poverených MAC TV a Organizátorom, najmä Spoločnosťou a agentúrami zabezpečujúcimi SMS súťaž. Poskytnutie osobného údaju je dobrovoľné. Účastník má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla Organizátora, a ďalej má právo podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. najmä právo k prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu.. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je účinné okamihom doručenia Organizátorovi.

 

 1. Účasťou v SMS súťaži sa účastník zaväzuje bezvýhradne dodržiavať tieto pravidlá. Nerešpektovanie týchto pravidiel má za následok vylúčenie  účastníka z SMS súťaže a stratu nároku na ceny. Vyššie uvedené písomné potvrdenie je vyjadrením súhlasu účastníka s bezodplatným použitím osobných údajov účastníka v rozsahu (titul, meno priezvisko, adresa) v oznamovacích prostriedkoch a propagačných materiáloch, ako aj v internetovom prostredí, pre účely ich marketingového využitia, súhlas sa vzťahuje aj na ich zvukové a obrazové záznamy. Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je dobrovoľné a je podmienkou pre vyhodnotenie SMS súťaže a pre úspešné uplatnenie práva na výhru v SMS súťaži.

 

 1. Organizátor. si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry zväčša výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky určovania výhercu a odovzdávania výhier. Ďalej má právo kedykoľvek zmeniť pravidlá tejto SMS súťaže vrátane doby ich platnosti, či súťaž ukončiť v priebehu ich celého trvania. Organizátor je oprávnený použiť počas SMS súťaže ďalšie podporné aktivity. Výhry, ktoré z dôvodov nespôsobených Organizátorom, najmä v prípade, kedy nebude možné vyžrebovaného účastníka kontaktovať, či mu výhru doručiť na oznámenú adresu alebo bankový účet prepadajú v prospech Organizátora.

 

 1. Organizátor nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry pokiaľ k nemu prišlo z dôvodov spočívajúcich na tretej strane.

 

 1. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté účastníkom v súvislosti so zaslaním SMS správ na čísla uvedené v týchto pravidlách.

 

 1. Na výhry v SMS súťaži nie je právny nárok. Účastník môže výhru postúpiť na inú osobu výlučne na základe písomného súhlasu Organizátora.

 

 1. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry, nezodpovedá tiež za nespojenie sa s účastníkom, vyžrebovaným pri žrebovaní výhier. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za poštové služby, dodávku elektrickej energie, ani za žiadne výkony a služby, ktoré neprevádzkuje a neposkytuje sám (alebo za pomoci tretích osôb).

 

 1. V prípade akýchkoľvek sporov ohľadne obsahu, prípadne výkladu ustanovení týchto pravidiel sms hlasovania, je rozhodujúci názor a rozhodnutie Organizátora.

 

 1. Organizátor je oprávnený kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá SMS súťaže. Tieto pravidlá SMS súťaže ako aj akákoľvek ich zmena nadobúda účinnosť zverejnením na joj.sk

 

 

 

Bratislava, 21.11.2017

 

 

 

Slovenská produkčná, a.s.

Tagy: pravidlá

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.